OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Text-dokument

» Visa alla     «Föregående «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 41» Nästa»     » Bildspel

Dombok 1696 Reor och Klement Björnsson

Reor stämmer sin bror och hans son för att de beskyllt honom för att ha begått en "Skiälm". Att han skulle ha bedragit dem. Björn försvarar sig med att Reor faktiskt har undanhållit brev och bedragit deras far.

Inlands Nordre Härads dombok 1696, 3/2, nr 2

Anno 1696 den 3 februari hölts Ordinarie Häradztingh medh menige Allmogen aff
Norra Häradt å Rättan Tingstadh
Smidtzerödh, Nerwarande Chronans Befallningsman wälbetrodde Mårten Borgh Landz
Man Wäll. Anders Ohlsson och Häradtz Edsworna Nämbl.

2.
Reor Biörnsson på Askeröhn instämbt sin Broder Clämmit Biörnsson och hans son
Biörn Clämmitzson för dhet dhe Skiölt honom för en Skiällm till bewiss inlägger Capitan
Liutnanten af d. 31 Aug. 1695, dher uthij de betyga att Biörn i Röra hade i dheras
praesentia till Reor du hafiuer giort ett Skiälm stycke emoth min Fader, dhet Reor nu på står
Biörn må honom öfwerbewijsa. Biörn swarar att dhe som skiähl eens breef från een, dhen är
föga battre än een Skiällm och giör ett Skiälmstycke, huilket Reor giort hafuer.

Jnläggandes åtskillige dommar och Documenter från Lit. A till H, som angå dhen fordran
huilken hans Fader hade hoos Reor och dhe andra Arfwingarne att sökia, huar på han
och dhe andre Wälb. Jonas Riddertorn Corporalen Måns Tranbergs och
Munsterskrifwaren Erich Lundi attest hafwa haft hans Document och Breff från honom,
och är både widh Häradz och Lag Manstinget lagl. afgiorder. Reor säger att han aldrig
hade något Breef från honom som hans fordran angingo och alltså mycket mindre något Skiälmstycke
bedrifwidt. Biörn swarar att dhe sthul hans Faders Breff från honom på Skifftet effter hans Farfader,
huarigenom han från sin Rätt blef afstängder och ej till gode niöt, Jnnan han så långt efter fick deraf
Underrättelse, och måste sin Rätt genom process sökia, derfore nu ej stort hafwer att tahla, doch
förklarades sigh att han sade till Reor uthij Stötten hade icke J giömt Brefwen bort, Så hade J icke fådt
Een trejepart i gården, och då sade Reor åth honom, du hafwer fådt Een tredjepart, och då sade
Reor åth honom, du hafwer Contraktet brutit, som oss är emillan uprättadt, dher på han åter
swarade, Om du icke hade giort det Skiälm stycke emot min Fader och förgiömt han Breff då hade
han aldrig från sin Rätt warit så länge stängder.

Resol

Rätten företogh sigh dhenna Oenigheeten, befinnandes att huad som nu är andragit och
sagt woro uthi hastihet Utkastat, Jämbwähl förorsakat af dheras då hafda träta sampt för
dhetta emillan hafwande huilken är både widh Lag Mans och Häradstingen afgiorde, och
nu ej borde åtahlas, Fördenskuldh warder dhen alldehles dödat och uphäfwin medh slijke
försmädlige ordh innehålla, så frampt han ett tillbörligt Straf wil undwijka.


Ägare av originalInlands Nordre häradsrätt AIa:2 (1689-1698) Bild 275
Datum13 Mar 2012
Länkad tillKlement Björnsson; Björn Klementsson

» Visa alla     «Föregående «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 41» Nästa»     » Bildspel