OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Text-dokument

» Visa alla     «Föregående «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Nästa»     » Bildspel

Storskifte av Övre Gössby och Nedre och övre Hallekullen i Spekeröd 1797 - 1798

Text nertecknat från kartan 2012-02-28.

År 1797 den 7 juli efter förut tillkännagifven laglig termin har undertecknad Landtmätare sig till följe med konungen respective befallningshafvande utfärdade förordnande under den 20 sitlidne maj på hela krono skatte rusthållshemmanet Öfre Gössby instält belägit uti Inlands Nordre Härad, Spekeröds sockn Götheborg och Bohusläns, för att at ej allenast å detta Hemmans alla inägor och beteshage, utan äfven å 1/4 dels Augments Hemmanet Öfre och Nedre Hallekullen Åker och Äng, Tomter och Kåhlgårdar Laga Storskiftes delning värkställa.
Vid första sammanträdet ofvan skrefvne dag tillstädeskommo utom tillkallade nämnd och biträdesmännen Mattis Carlsson i Bråland och Mattes Larsson i Stenung, alla jordägarena för öfre Giössbyn Olof Clementsson, Carl Clementsson, Sifvard Olsson och Enkan Anna Andersdotter, och för det under detta Hemman liggande Augments Hemman Hallekullen förenämnde Olof och Carl Clementssöner samt Nils Svensson och Olof Jonsson den förre under förläning på lifstiden af dess svåger Sifvard Olofsson och den sednare enligt köpebref af Enkans afledne man, ägare af hvardera lika del med de 2ne näst föregående en fjärdingpart i Hemmanet eller 1/16 dels Mantal hade ock Enkan Anna Andersdotter anmodats för broder Hans Andersson i Torp at vara under detta Storskiftes ärende närvarande och deras rätt bevaka.
Sedan förordnandet för alla vederbörande blifvit uppläst samt marken Geometrica i dessas närvaro afftalad vore; Så har om ägornes uppskattning efter noga
undersökning och pröfning med allas enhälliga beslut stadgad och afgjordt blifvit, först at den bästa till Gössby hörande af lerjord på lerbotten varande åkerjorden skulle värderas till 6 korn emot den sämre hvilken hyser enahanda Mat och bottenjord af lera på lerbotten som upptogs till 5 1/2, 5 1/4, 5 4/2 och 4 korns åring på Tunnelandet, varandes den sämst tagna af denna Åker nyligare upptagen och mindre odlad, och dels sidländt med vattensåg besvärad. Ängsmarken åter i betragtande af dess flere skilgagtigheter i bördigheten påsatta 14 olika grader, hvaraf den bästa undfeck 6. enär den samretaxerades til 5 1/2, 5, 4, 3/11, 3 1/4, 3, 2 1/2, 2, 1 1/2 samt de sämste lider och backar till 1, 3/4 och 1/4 Lass afkastning i medelmåttlig årsväxt på tunnelandet bestående denna äng öfveralt af härdvall (?), vilken skiljer sig i växtligheten af närmare och färmare belägenhet från åkerjorden, och den gjenom ägorne löpande Å och Bäckar, hvarefter sedermera den bördigaste Åker och Ängsmarken till Hallekullen taxerades till 6 och den sämre til 5, 4, 3, 2 och 1 grad på Tunnelandsvidden.
Utom de i chartan antecknade och på marken utritade körevägar som komma från delomarcken af afräknas, blifver enligt ägarnes åsämjande nödige Vatten, Hö,
Sädes, Hamne och gjödselvägar utan åtalan tillåtelige öfver hvarandras tillfallande Skiften; för en hvar af Åboerne, så vida icke dylika på egna ägor kunna upgjöras och nyttjas.
Qvarn och qvarnefallet jemte fisket i Ån till Gjössby blifver samfälldt till detta Hemman åboers lika begagnande.
Sluteligen utgjorde fördelningshållet et ämne för jordägarnes råd, plägning, till hvarom med gemensamt samtycke af alla närvarande. Sålunda afgjordes, det Öfre Gjössby åkerjord och Inngjärdes äng borde till hvarje 4dings (fjärdings) Hemman uti ett Skifte indelas, samt utlängarne de norra emot de södra beräknas.
Hvaraf de 2ne fjerdedelarne skulle tilläggas lika lott uti norrängarne samt fyllnaden Södost uti Sorängen således utängarne till dessa fjärdingar uti 2ne skiften, hvaremot de öfrige 2ne fjerdedelarne sine andelar tillskiftades uti ett skifte i Söderängen.Uti den från äng till kohage utlagda marken kommer hvarje 1/4del at erhålla ett skifte.Hvarje 1/16dels Hemman af 1/4delar i Hallekullen gjöres gjenom delningen enstakad i Åker och äng utom af seende på Hustomten och kåhlgårdar hvilka komma af orubbade stå på de gamla tomter intill nybyggnad sker.
På desse afgjorde grunder och beslut, har enligt chartans och efterföljande uträkningsanvisn indelningen blifvit företagen och som följer utfallit.


Öfre Gössby 1 helt Mantal Krono Skatte Rusthåll

Ägarnas namn och uppskattningsvärdet (se de uppskattade värdena på kartan)
1/4 dels Hemman äges af Olof Clementsson
1/4 dels Hewmman äges af Sifvard Olofsson
1/4 dels Hewmman äges af änkan Anna Andersdotter
Kohage uttlagd af äng uppskattad till 1/4 dels Hemman äges af Carl Clementsson.


Hallekullen 1/4 dels augments Hemman under Öfre Gössby.

Ägarnas namn och uppskattningsvärdet (se de uppskattade värdena på kartan)
1/16 dels hemman ägs av Olof Clementsson i Öfre Gössby.
1/16 mantal äges enligt köpeafhandlingar med Enkan Anna Andersdotter afledne man Olof Jonsson
1/16 dels mantal äges af Carl Clementsson
1/16 dels hemman innehafvas på lifstiden af Nils Svensson efter skriftelig förbindelse af Sifvard Olofsson o Öfre Gössby
Hallekullens källtäppor som vid delningen tillfalld Carl Clementsson kommer at intil kvarflyttning de från de gamle fonsterne nyttja hädanefter som hidtils brukligt varit af de öfrige Åboerne emot vederlags lemnande till Carl Clementsson i annan mark.
Genom utlefningen som den 18e på på marken verkställdes efter sudad (?) indelning på Chartan utvisades för Åboerne deras tillhöriga ägor, at sålunda vara öfverenskommit förelupit och afslutadt betygar år och dagar föreskrefne.
På ämbetets vägnar Johan P: Wessborg.

Afskrift §114
År 1798 den 24 May vid Laga SommarTinget med Inlands Nordre Härad på Smedseröd blef denna Charta med Beskrifning till Tings Rätten ingifven och på sätt Domboken utvisar gillad och fastställd betygar utsupra på Tings Rättens vägnar P: Ekström.

Ägare av originalOve Tegnér
Datum1798
Länkad tillHallekullen Nedra, Spekeröd (O); Gössby Övra Mahagen, Spekeröd (O); Gössby Övra, Spekeröd (O); Bogegrind U Övre Gössby, Spekeröd (O); Karl Klementsson; Olof Klementsson

» Visa alla     «Föregående «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Nästa»     » Bildspel