Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]
Olof Boije arvtvist 1744

Avskrift ur Inlands Fräkne härads dombok 1744 (sid 123-124)

(Med reservation för feltolkningar o.dyl)
020820 Lennart Andersson

________________________________________
Dokument från 1744 rörande arvstvisten efter Olof Boije
________________________________________

På kiärandens , Herr Olof Wennberg Larssons, Långa Stämning och Libell Swaras i Kortheet att nämden dhe omyndiga Barnens förmyndare, Trumpetaren vid Kongl LifRegementet Carl Otto Boje som Bor tredie lagsagan her ifran wid örebro i Närkie, icke blifwit stämd inom den tid Rätteg B.11 Cap 4 $ förelägger, och dhe omyndiga barnen sielfwa i Höglofl Kongl Hof Rätten andraget sine beswär emot hela detta twistemål med dhe nullititer derwid förelupet, som dh. 14 sistlidna maj till hr auditiören fagerplans och wederbörandes förklaring remitterade äro, for dhen skull kan fru Bolla Simmingschiöld icke heller desse Stemningsmåhl med Kiäranden någon litem Contestera, helst [……] mehre angå hennes omyndige Barn än henne sielf ; hwar till ock kommer att hon för sin egne dhel hwarken nu eller framdeles kan inlåta sig med kiäranden i någon twist öfwer dhe instämde måhlen, utan från Litis Contestatione sig aldeles undandrager, al den stund hon icke allmest långt öfwer, men ingalunda under, fulkomligen betalt det af kiäranden Pretenderade mödernes arf, som eftter nu upwisat original Skattebref Dat th 3 Jan 1721 sig bestigne för dotteren Edla Stina Boje i fast och löst till 697 D 7/3 s… hwilken summa kiäranden sielf richtigt upburet utj dhe 800 D Contant penningar som han dh. 31 aug 1743 sielf qvitterat och lofl. Tings Rätten dh. 19 Sept Do anno med sin Confirmation för richtigt förklarat, så att kiäranden [..…………] fordrar 2ne gånger betalning för ………….. på Skellbred gård med [……] ………..sin afl mans Liuet O Bojes laga kraft wundne Skiöte Dat åhr 9 juni 1715 jempte förberörd laga kraft wundne Skifte, der utj honom Två parternes tilldelas af det fasta såsom dehn egendom[………………]utan laga kraft wunnit Testamente af dh. 16 juni 1742, tillike med sonen Mårten Boijes qvittencer för des arfs […] som är långt öfwer betalt, så att kiäranden aldrig lära kunna undgå att plicta för domqwal emot så många laga Kraft wundne Documente hwilka ock fru Bolla Simmingschiöld förbehåller sig och sine omyndiga barn att påstå om dhe af kiäranden än mehr oroas skulle. Reserverandes sig för dhen [….] att af kiäranden icke allenast att bekenne alt hwad han upburit öfwer [….] arfs Summan utan ock betalning för dhen obetalte Brölops Kostnaden samt alla af twungne Experser med mehra och för öfrigt lära Kiäranden få hålle sig till sin K. Hustrus förmyndare [……] ock då warande domare af dhem för Testamentet, som redan laga Kraft wunnit tilltale om han så gitter, hwaremot swaranden håller sig fast wid sina laga Kraft wundne Documenter, och kan som sagt är hwarken nu eller framdeles dher emot någon litem Contestera