Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]
Olof Boije arvtvist 1743

Avskrift ur Göta Hovrätts renovationer av dombok, Inlands Fräkne härad 1743 EVIIAABA:20

(Med reservation för feltolkningar o.dyl)
020810 Lennart Andersson

________________________________________
Dokument från 1743 rörande arvstvisten efter Olof Boije
________________________________________


Sahl. Herr Lieutenanten Olof Boijes efterlefwerska wälborne fru Bolla Simmingschiöld har genom til tingsrätten ingifwit Memorial begärdt at för des Stiufdotter Jungfru Edla Christina Boije, förmyndare måtte tilsättas, emedan wälbemelte Herr Lieutenant Boije nästlidna Åhr genom döden afgångit, gifwande i thy måhl förslag på bemelte Jungfrus anförvant Kyrkioherden i Spekeröd, wälähremyndiga Herr Lars Kierulf hwilket Tingsrätten i öfwerwägande tagit ock besinnat at merbemelte Jungfru närmare blodsförvanter nyte såsom sina Kiötzliga morbröder Ryttmästaren wälborne Herr Petter Bånge och Comissarien Herr Swen Bånge såwäl som sin äldste broder Herr mårten Boije hwilkas utlåtelse härwid först bör inhämtas, huruwida the böra ock kunna förmynderskapet för merberörda Jungfru antaga, så orsakas tingsrätten innan sådant skiär med förmyndarskapets fastställande låta hwila doch imellertid ad interim ock innan laga förmyndare blifwer tilsatt will härmed förordna Häradsdomaren Anders Olsson i Klef ock Klockaren Johan Lundstedt i fökeröd, att [……] berörda Jungfru Edla Boije west efter lag at wårda.