Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]
Olof Boije arvtvist 1742

Avskrift ur Göta Hovrätts renovationer av dombok, Inlands Fräkne härad 1742 EVIIAABA:25


(Med reservation för feltolkningar o.dyl)
020810 Lennart Andersson

Dokument från 1742 rörande arvstvisten efter Olof Boije

EVIIAABA:25 (20 juli 1742)

$7
Ingafs för Tings Rätten den upteckning som Lieutenantskan Wälborna fru Bolla Simmingschiöld d. 20 sistl. juli upprätta på all ägendomen efter des afl.ne man Herr Lieutenanten Olof Boije, hwar utinnan Inventarii Summan befinnes bestiga till Tvåtusende Sexhundrade Trettjo fyra D 2 ./. srmt ; men der emot giäld ock skuld, then wisa til 1015 D 20/3 ./. , ock owisa, ell. then som dependerar af höga Öwerhetens Nåd till 2655 D dito mynt, Befinnandes Rätten, thet Samma Uptecknings instrument elljest wara rätt och lagl. upprättadt, hwaröfwer bewis utur Protocoll meddelas.

EVIIAABA:25 (hösten 1742)

$14
Studenten Herr Martin Boij har å egen ock des Samsysters Jungfru Edla Stina Boijes wägnar til detta ting lagl. inkalla låtit sin Stiufmoder fru Bolla Simmingschiöld; at honom wid detta Ting til laga genswar stånda, 1) i det frun til Rätten måtte framgifwa den upteckning, som efter deras sal. fader uprättad är öfwer des qwarlåtenskap, så i löst som fast med alla skrifter, handlingar ock fordringar men besynnerl. hwad åtkomsten til Skielbreds Skattehemman med tillhörande lägenheter berörer, ock sedan i föllje af 9 Cap: 1$: Ärfdab. samma upteckning edeligen besanna.
2) Lagl. bewisa ock befästa det Testamente deras sal. fader Lieutenant Boije wil påstås författadt, hwarmedelst deras stiufmoder all deras sal. faders efterlemnade Ägendom sig söker tilägna ock behålla, men i brist af förr nämnda Testamentes lagl. befästelse påstås å denne sidan et lagl. skisse, hwad det lösa widkommer, men hwad Skälbred gård med tilhörande lägenheter angår, så påstås af dem
3) åt des Skatterättighet ock besittning them af förra giftet enskylt, såsom deras sal. moders fru Anna C Borgs ärfdejord tillägnas, ock hwarutinnan deras Sal. fader emot lag icke ägdt någon giftorätt, mindre öfwer den samma giöra testamente eller disposition ock
4) för Kostnad ock Skadeståndsersättning.
Wid upropet instälte sig Kiäranden i egen Person, men uppå fru Lieutenanskans wägnar des broder Lieutenanten Wälborne Herr Alexander Simmingschiöld, hwilken muntel. å bemälte des fru Systers wägnar sig yttrade, at icke några förmyndare ännu woro förordnade för Herr Boijes halfsyskon, eller för hennes 5 omyndiga barn, ock som deras rätt jemwäl här under mycket beror, så begiärer hon, at anstånd med denna sak giöras må, til des förmyndare för de omyndiga tilförordnade blifwit. Ock som Tings Rätten fant skiäligit här til sit bifall lemna ty blifwer detta mål til des laga förmyndare i detta Sterbhuset för the omyndiga tilförordnade warda, upskutet;
Hafwandes Änkefrun redan till Rätten upteckning instrument ingifwit, som frammanföre under $7 i detta Protocoll inhämtas kan.

EVIIAABA:25 (hösten 1742)

$16
Lieutenanten Wälborne Herr Alexander Simmingschiöld framkom för Rätten ock å des Systers Lieutenanskans fru Bolla Simmingschiölds wägnar anmälte, thet frun woro sinnad at försällja ock använda något af den lösa Ägendomen efter des afledne man Herr Lieutenanten Boije til hennes Stiufdotters Jungfru Edela Stina Boijes mödernes arfsafbördande, hwilket sig bestiga till 697 … 1/3 ./. srmt, wid hwilken författning, såsom rättmätig ock nådig Häradsrätten intet hwet något at erindra widare, än at the Pertzedlar, som ther til utlagas, måge på et Papper uptecknas, samt wärdet för huru mycket the sälljas ell bortauctioneras, derwid sättas, hwilket instrument sedan i Sterbhuset förvahras kan.