Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]
Olof Boije Skällebred 1758

Avskrift ur dombok, Inlands Fräkne härad AIa:3b

(Med reservation för feltolkningar o.dyl)
020810 Lennart Andersson

________________________________________
Avskriften skall kompletteras när tid finns!
________________________________________

15 september 1758 (nr 9)
Med ett af Wällborne fru Bolla Simmingschiöld tillika med hennes söner Carl och J:O: Boje samt Wittnen Carl Fredrik …… och Olof Strandberg underskrifvit afhandlingsbrev daterat d. 21 aug ………, intygar lands Co……… herr Jonas Klingborg, att bemälta fru till honom och hans hustru Britta Christina Waller, emot en betingad och betalt köpeskilling fyra Tusende och sju hundrade dahler silvermynt avstått och försålt följande fasta egendomar nembl. Tre fjärdedels skattehemmanet Skjellbred med de der underliggande torp, ett sextondels nordre Rinnan, ett sextondels södre Rinnan och tre sextondelar Rytter Rinnan jämte …… platserna Ekehohlan, Pölarna, Hohlen och Grinnsjöbacken uti Fräkne härad och Grinneröd socken belägna förbindandes sig fru Bolla Simmingschiöld att bemälta kjöp ……… och kjöparen derest något klander skulle åkomma, skadelös hållas skolandes den sistnämnda få egendomen tillträda om wåhren 1760, då säljaren densamma skall afflytta.

________________________________________
Uppbud AIa3b 15 maj 1759
Bolla Simmingschiöld sålde Plogfjället till Nils Olsson
________________________________________

19 oktober 1760 (nr 16)
Skjepparen Erik Boije i Anfasteröd ………….. skriftlig stämning uppå Jonas Klingborg på Skjällbre berörande den förras påstående att han måtte få inbörda det trefjärdedels Cron skattehemmanet Skällbre med underliggande torp och …..
….
…. som svaranden av kärandes moder Bolla Simminschiöld sig tillhandlat ……