Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]
Olof Boije Skällebred 1721

Avskrift ur Göta Hovrätts renovationer av dombok, Inlands Fräkne härad 1721 EVIIAABA

(Med reservation för feltolkningar o.dyl)
021113 Lennart Andersson

________________________________________
Dokument från 1721 rörande oklarheter i äganderätten mm till gården Skällebred.
Ärende nr 10, oktober 1721
________________________________________

Utj Rätten att Madam Kierstin Ström ingifwer en Skrift, lydande: Emedan min Kiära son Tullaren wid Hornstullen i Stockholm Paul Borg är så långt fierrran wistande att han intet kan som sig borde bewaka sin Sal. K. Systers Herr Olof Boijs afledna makas små omyndiga barns rätt, altså har iag som deras mormoder så wida mig kan anstå ock lag medgifwer icke kunnat underlåta till bewakande af desse små barns rätt härmed att inkomma för Wällborne Herr Häradshöfdingen ock den lofl. Tingsrätten, föredragandes ock påståendes ödmiukel. att Skiälbre gård med underliggande torp, lägenheter ock apertinentier måste anses ock tillkomma dem för deras möderne, eftersom iag i anseende till min K dotters då warande tillstånd uppå hennes trägna anhållande förundt ock låtit bemte gård ock tillhörigheter hemfalla henne utj fäderne arf efter sin sal. kiära fader, oahktat hennes fäderne stigit till långt mindre än de andra mina kiära barn den tijden budit mig för Skiälbred ock dess lägenheter. Förmodandes det wara lag likmätigt att hwad som är arf fallit och utj arf fångat, det kan ju icke wara eller anses för aflinge, att Skiälbred ock dess tillhörigheter är min k. dotters arf fallit ock utj arf fångit det är ju oförnekeligit, ock kan fördenskull hwarken för hennes eller hennes mans aflinge anses eller förswaras, utan bör ock måste hemfalla barnen för möderne. Men skulle emot all förmodan sådandt mitt moderliga Hiertelig ock wårdande upsåtd för min sal. kiära dotters wällstånd, som bewakt ock föranlåtit mig att således låta Skiälbred med dess underligande hemfalla henne till arfs, än widare missbrukas ock icke utj tillbehörig åtanke ock heder hoos min Her Måg komma, så att han faderligast förklarar Skiälbred med dess underliggande tillhörigheter för min sal. k. dotters barns möderne, samt deraf meddelar behörig dehl med första, så påstår iag ock förbehåller samtl. mina kära barn och arfwingar härmed på det kraftigaste, att Skiälbred gård med alla dess appartinentier skall efter min död hemfalla dem samtl. till lösen ock delning efter lag, emot min sal. kiära dotters fädernes ährläggande utj penningar, [….] alt hwad som der emotd kan förebäras eller synes ligga i wägen. Jag är ock [….] samt här med [….] mig uppå förbemte oförmodeliga händelse […………] emot Skiälbred ock dess tillydande lägenheters återställande att uthbetala min sal. kiära dotters fäderne utj penningar, hwar min Herr måg sådant skulle åstunda ock dermed tillfreds wara å sina barns wägnar. Protesterandes imedlertijd på det högsta, att min Herr Måg eij må [………….] eller tillåtas under hwad titel eller namn det wara månde at abolienera Skiälbred gård eller något af underliggande lägenheter utom börden ock mig owetande. Förutom detta som är omtalt ock förbehållit om Skiälbred, kan iag eij heller å de små barnens wägnar opåmindt låta, som ock härmed reserwerar dem i framtijden widare att påtala det alt för lätta pris som min Herr Måg utj sitt inventarie satt på all ting, hwar igenom barnens lotter ock andelar äro wordna så myckert ringare ock märkeligen förfördelade, Jag will icke tala om hwad som utj inventarie kan wara aldeles förtegat ock uteslutet. Likaså synes oförgripeligen sielfwa afdelningsinstrumentet icke wara nog tydeligit ock wederbörligen åthskilja det ena ifrån det andra, hwilket allt iag redan med flera omständigheter haar låtit min Herr Måg förstå, som iag ock tänker öfwer wäll att lembna efter mig barnen till tienlig uplysning framdeles. Imedlertijd påstår iag nu ock förbehåller härmed de små barnen att deras föda, kläder, upfostring, skolegång ock informationer eij må bereknas eller afkretas för dem af deras möderne. så länge fadren innehafwer, nyttiar och brukar Skiälbred med dess tillhörigheter, samt deras arffallne lösören, ock besannerligen hwar han skulle bruka förnöta eller sielf willja behålla deras arffaldne lösören eller något deraf, med det utj inventario alt förlätt påsatta priset, föröfrigt anhåller ödmiukel. des Wällborne Herr Häradshöfdingen och den lofl. Tingsrätten högst rättwisligen täcktes denna min Skrift rad från rad utj Protocollet införa låta ock min Herr Måg till [……] efterrättelse communicera, samt mig med närwarande [……] uthskickade behörig extractum Protocolli meddela, emot hwilken benägen Justice med ödmiuk wördnad förblifwer.

Wällborne Herr Häradshöfdingens och den lofl. TingsRättens
Ödmiuk hörsamste tiänarinna Kierstin Ström
en högt bedröfwad Enkia
Kongelf dh. 27 octob 1721

Hwilket Madame Kierstin Ströms andragande ock protest efter hennes begiäran således ord från ord i Protocollet infört, ock skall behörigen Herr Olof Boije Comm[..]nicerad blifwandes [...] Madame Ström på åstundan af Protocollet lemnat.