Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]
Olof Boije Skällebred 1717

Avskrift ur Göta Hovrätts renovationer av dombok, Inlands Fräkne härad 1717 EVIIAABA:28

(Med reservation för feltolkningar o.dyl)
030116 Lennart Andersson

________________________________________
Dokument från ordinarie ting den 6 juni 1717, ärende nr 19, där Olofs begär att få
avverka ett antal ekar för att reparera en byggnad.
________________________________________

Så framträdde för Rätten Herr Olof Boij berättandes att under den på Skattehemmanet Skiälbred stående bygning [………….] äro aldeles förfalne och rutnande, hwar igenom hela Bygningen, som för en ansenlig omkåstnad blifwit upsatt är lutande till undergång till hwars förekommande han begiärer på dess Egna ägor några Eekar [……..] undersättiande, Ock som nämbdemännerna Anders Olsson i [……….] ock Björn Jonsson i Brateröd sanfördeln intygade att bemte Bygning nödvändigt måtte repareras ned nya fotträn, så [……….] han icke i [………] skall blifwa [………..], ock den till [………] de där omkring tämmelig [………..], Alså ock emedan denna ansöckning synes icke mindre billig än nödig till [….] merberörda Bygnings conservation ock upprätthållande; Ty hänwistes [……] till hans Höggrefl. Exellenc Gouverneuren Högst Wälborne Hans Mörner att om dessa begiärda Eeckars på Skiälbreds enskijlta Skatte [………..], en ödmiuk ansöckning giöra hwilket under behörig verifikation Extraderades.