Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]
Olof Boije Skllebred och dda ekar 1715

Avskrift ur Göta Hovrätts renovationer av dombok, Inlands Fräkne härad 1715 EVIIAABA:28

(Med reservation för feltolkningar o.dyl)
030116 Lennart Andersson

________________________________________
Dokument från ordinarie ting den 9 juni 1715, ärende nr 21, där Skällbred
slutligen övergår i Olofs och hans hustrus ägo.
________________________________________

Monsieur Oluff Boij upwiste utj Rätten ett arfföreningsinstrument som är giordt emellan dygdesamme Matronan hustru Christina Ström, fordom Chronans Befallningsmans Sal. Mårten Borgs efterlefwerska ock begges theras barn, om hand them tillkomma bör utj fäderne arf dat. dh. 5 februari 1713 [……..] utj förberörda instrument dottern Madame Anna Catharina Borg i ställe för 400 Dr Smt Contante penningar hon bordt hafwa henne tilldehlt Skattehemmanet Skiällbre i Grinneröd Sochen och Fräckne Härad med dher underliggande Torp Rytter Innan 3/16, Norder Rinnan 1/16, Söder Rinnan 1/16, Hussmansplatsen och Rinnan eller Ekehålan som warit föräldrarnas Aflinge och modren tänckt försellie ther som hennes Måg Monsieur Oloff Boij och dottern hans K. Hustru penningar påstå skulle;
Eftersom Modren för dhess aflägsenhet och dess onödiga huuss widmachthållande intet funnit sig af denna gård någon nytta kunna hafwa i detta Skattehemman Skiällbrer med Torpen Ryttar Rinnan, Norder Rinnan, Söder Rinnan och Ekehålan hwilket Monsr Olof Boij således som föreskrefwit hafwa i ställe för reda penningar för sin hustrus fäderne arf antagit, hafwer hon Monsieur Oloff Boij sedermehra till sin så mycket stora säkerhet på Tree Ordinarie Ting upbiude låtit, som är Skiädt Anno 1713 dh 15 Junij första gång, dh 20 octob. samma åhr andra gång, och dh. 15 Februarij 1714 Tridie gång. Och emedan sedan then tijden som är öfwer nett och åhr ingen sig infunnit har å att giöra något Hinder, utan ¾ skattegården Skiällbrer med föreskrefna underliggande Torp efter arfsföreningen och upbuden blifwit [……]. fördhenskull härmed och i kraft af detta afhendas ¾ Skattegården Skiällbre i Grinneröd Sochen och Fräckne Härad med Torpen Rytter Rinnan, Norder Rinnan söder Rinnan och Ekehålan ifrån alla [….] sampt deras efterkommande, som dher till för detta någon rätt [..h..flytande] af arf eller börd hafwa K[….] haft och dömes att här efter med alt hwad som till offte bemelte Skiälbre Gård och Torp Hörer i Huus, Åker, Äng, Skoog och mark, Torp och Torpeställen, Watte och Wattumarken, Fisk och FiskeWatte, närby och fierran intet undantagandes som nu dher till ligger eller hädanefter med lagh tillwinnas kan. att [….] nu och i framtijden tillhöra Monsieur Oloff Boij, hans hustru Anna Catharina Borg, deras barn och efterkommande arfwingar, såsom deras igenom detta laga Skiöthe och faste skullfrågan af ewärdelige egendom af hwar man oklandrat och [….] påtahlt i all måtto.

Avskrift ur Göta Hovrätts renovationer av dombok, Inlands Fräkne härad 1715 EVIIAABA:28

(Med reservation för feltolkningar o.dyl)
030116 Lennart Andersson

________________________________________
Dokument från ordinarie ting den 9 juni 1715, ärende nr 23, där Olofs begär att få
avverka ett antal döda ekar på ägorna.
________________________________________

Monsieur Oloff Boij gaf för Rätten tillkiänna huru såsom några stycken Eekar på dhess Gårdh Skiälbrers ägor och utj ängen och ingieärdat är dhen hårda Winteren Ao 1708 aldeles blefer förtorckade och för tijden intet annat än till Wedbrenne wid gården nyttiga. Hwilka med Barkens och qwistens affallande honom Åhrligen på dhess Äng och egor stor skada tillfogar, begieärandes här öfwer Tingsrättens attestatum Jägmästaren och Nembden som besedt dhesse Eekars beskafenheet tillfrågades om detta förskrefne är således i sanning angifwit. Hwilka betygade att uppå denna Skiälbre gårds egor och in utj Ängen finnes några aldeles torra barckfallna och till Kongl Maijsts tienst odugliga Eekar som till intet annat en wed kunna nyttias. Hwarför och detta Monsr Boij till ett sanfärdigt bewijs extraderat blifwer, och han Ödmiukelig recommenderas till […..] Excellts Generalen och Guvenören att få tillstånd dessa odugliga Eekar af Wägen rödie.