Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]
Margareta Boije i strid om arvet 1770

 Avskrift av dombok Inlands Fräkne häradsrätt AI:5 1770 1 mars (nr 20) sid 1132-1137

(Med reservation för feltolkningar o.dyl)
030116 Lennart Andersson


Margareta Boijes strid för att få ut sin del av arvet efter föräldrarna.

________________________________________
Den 1 marti 1770 No 20


Stadsupsyningsmannen i Norrköping Nils Bergelius har, å sin hustrus, Greta Catharina Boijes wägnar, till detta ting utwärkat skriftelig stämning på Capitainen wälborne Herr Abel Réenstierna, såsom hennes före detta warande förmyndare, med påstående: at han till Kjäranden måtte afgifwa en laglig förmyndarreckning ock redowisa för förvaltningen af hennes arf och ägendom för sin förmynderskapstid, samt tillika åläggas, at gjenast utbetala hwad han af barnegodset omhänder haft ock hos honom ännu innestår, samt således äfwen infria och gjälda sin, i afräckning på besagda arf, den [……….] 1768, kiäranden gif[……..] skrifning, stor 1000 D smt, jemte dherå utfäst fem procents åhrlig ränta.
Likaledes har bemälte Bergelius skrifteligen instämt sin hustrus broder och sedmera förmyndare Skjepparen Eric Boije, med påstående: at han måtte upta Boupteknings - Skiftes ock auctions Instrumenterne till utwisande af rätta beloppet utaf Kjärandens Hustrus bröste och födoarf, samt afgifwa en laglig ock fullständig förmyndareräkning för den tid han detta förmyndarskap förestått, ock hwad han af barnegodset ännu hos sig kan hafwa innestående gjenast till Kjäranden utbetala, med dherå upgången och widare uplöpande laglig ränta.
Wid uprop af dhesse måhl, som med hwaranner en nära gemenskap äge, förekom kjäranden personln biträdd dhess inför Rätten muntel. befullmächtigande ombud Liqvidations Commissarien Thol Halfwardsson; Herr Capitain Renstierna whar äfwen Personl. tillstädes, så wählsom Skjepparen Eric Boije.
Tillfölje af then af honom gågna [………] ingifwer bemte herr Capitain […………….] en af honom uprättadt […..] Boupteckning för Kiärandens hustrus arf, efter hennes aflne Moder och Broder samt hwad han theraf upburit och innehafwer, hwarsom han in Debito påförer sig till last 1461 D 25 ./. smt, thär […….] beräknadt Ränta för emottagna Contante Penningar; men häremot Crediterar sig med en summa af 1468 D 9 ./. inbegrepate nu herr Capitn till Bergelius och Greta Boije d 25 aug 1768 gifen förskrifning stor 1000 D smt, hwaden Herr Capitainens saldo enär [……] Obligations är inlöst, blifwer 6 D = 16 ./. smt; allegerandes Herr Capitain wid sammanräckning 2ne [……….] till verificerande theraf, hwilkensom in oiriginali upwistes hwarje inhållHerr Capiatinens Assignation på penningars utbekommande ock lyftande in alles 280 D smt, tillika med Greta Boijes för the samma gifwne qvitton.
Härefter ingaf Skiepparen Eric Boije […] förmyndare Reckning för dess Systers arf, theraf han i Debito påföra sig till upbörd och Redogiörande allenast 67 D= 27/:; men åter Crediterar sig för 710 D 8 2/3 /: smt ock således solderar sig till godo en Summa af 642 D 13 2/3 /: smt […….] han påstår ärholle betalt af the hos herr Capitain Renstierna ännu innestående arfwpeng[..].
Till denna Räknings bestyrkande företes i Hufwud och utskrifter följande verifikationer såsom,
1nio Uptekning ock Auctiono Protocol efter Greta Boijes afledna Moder hollit i Äng d 12 april 1763.
2io Dito efter hennes afl. Broder [Carl ] Boije af d 22 Februarij 1764
3tio Herr Cronobefallningsman [….]valls Räckning thäröfwer, under d 11 Feb 1765
4to Liqvidation och arfsdelning emellan Greta Boije och hennes samtel. syskon såwähl efter thennes Moder som bemte Broder sine Dato underteknadt allenes af Skiepparen Eric Boije och Lieutenanten Herr Lorentz Boije.
5to Kjärandens d 27 aug 1768 till Eric Boije gifna qvittobref på i afräckning å hustruns arf af honom bekomna 502 D 24 /: smt
6to Provincial Shäferns herr Carl Fredr. Qvistbergs gifne attest öfwer någre för Greta Boije på [amtionen] i Äng inropte wharor till en Summa af 45 D 5./. smt. Härwid ärhindras, å Bergelij sijde, thet h[..] wid desse förmyndare Räckningars upläsande inhämtat, huruledes hans hustrus Arf endast blifwit uptagit till hälften mot Brödernes, ehuru det förmenas wara [….] at the bewiljadt henne med lika arf taga.
Herr Capitain Renstierna här öfwer hörd, förklarade i sanning […], [……….] Greta Boijes Bröder, Johan Boije såsåm då utomlands wistande, undantagsbewiljat henne förromrörda Arfsrätt samt skrifteln thärtill sig förbundit. Skolandes likwähl thenna förening hafwa warit hwillkorlig nembln om Greta Boije åtlydde Brödernas Råd, ock för sin person stälte sig hederligen ock wähl, [………..] Erik Boije icke frångå, at ju en sådan förening Greta Boije till förmån uprättadt warit, men i anseende till hennes sedermehra wista bekanta upförande förmanas, thet Bröderna icke skola wara förbundna en slik wilkoelig öfwerenskommelse fullgiöra, icke heller Greta Boije berättigad then summa, sedan hon wilkoren skall brutit, få tillgodo niuta.
Uti hwilckens förwahr ock giömmo denna förening finnas, skall wara Herr Capitain Renstierna aldeles obekant, hälst han alla Greta Boijes handlingar skall från sig lemnat, dels till henne sielf, ock dels till sednare förmyndaren Eric Boije, utan, at Herr Capitain kan erhindra sig hwilcken af them föreningen annamade .
Eric Boije förnekar jemwähl, at thenna Document hafwa emottagit […] innehafwa.

Föröfrigit andragas å Bergelii sijda, at som honom nu skall wahra ogiveligit at behörigen sig utlåta öfwer the upte[…] handlingar till utrönande af hwilckas Ricktighet, för honom skall wara nödigt, at öfwer [……….] Greta Boije på för[……..] ärforderlig uplysning inhämta, som nu i hast ock innan detta Tings slut icke kan ärnås, hwartill kommer at then ofta omrörda förening, nu icke kan till rätta [….], hwarförinnan Greta Boijes rätta arf & lott icke skall kunna utrönas; förthen skull ock till […….] winnande, så wähl at öfwer[….] förmyndareräkningarna ock de därwid till äfwentyrs ärforderliga påminnelser försätta, hwartill [………………….] laga steg ock utwägar