Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]
Olof Boije Skällebred 1758

Utdrag ur bouppteckning Gbg RR E III a12, 1748-05-13 efter Olof Wennerberg
gm Edla Stina Boije, dotter till Olof Boije och Bolla Simmingskiöld

(Med reservation för feltolkningar o.dyl)
020810 Lennart Andersson

________________________________________


Åhr 1748 d 13 Maii och följande dagar blef laga upteckning ock wärdering förrättad öfwer aflidne Kiämbnären Oluf Wennerbergs ock des efterlembnade Enkjas Madame Edla Christina Boijes Ägendom, hwilcken förre efterlembnat sej 4 st omyndiga Söner nembl. Med förra giftet Jacob ock Lars Friedrich samt med denna hustrun Oluf och Adolph Gustaf Wennerberg hwilcken senare sohn under påstående upteckning nu wara med döden afledit. Närwarande wid upteckningen å barnens wägnar af förra kullens mormoder fru Rådmanskan Bratt ock afl. Kiämbnärens Syster Sohn Handelsmannen Herr Swen Kullman emedan ingen laga [….…] förmyndare ännu hunnitz att föredras. ock upgaf Enkjan som är stadt uti ett Siukligt ock Sängliggande tillstånd, Egendomen som här efter följer, Nembl.

Som aflidne Kiembnären under varande äktenskap med denne senare hustrun bördkiöpt [……………] hennes släckt […] Skatte hemmanet Stora Morrud beläget i Bohus lähn, Torpa härad och Hiärtum Soch., altså uptages i denne upteckning den [……] af boet betalte bördeskillingen, hvarsom hemmanet häftar bestående uti
[……] 200.-
[……] 200.-
Till ¾ dels Augments Hemmanet Skiälbreds med underliggande 8 st torp i fräkne Härad och grinnered Sochn inbördande af Enkans Stiufmoder fru Simmingskiöld, som äfvenledes den döda enligt Kongl. Hof Rättens dom af d:11 Decemb. 1738 af boet under senare äktenskapet lefwererat till berörda fru Simmingsschiöld för hustruns egna 1/3 i detta hemman 174, 21, 2/3
och för hennes broder Martin Boyes 2/3 delar som Hr. Olof Holmgren gifwit sin depositions sedel var med Hr. Holmgren innehafwer den dödes revers för, af d. 25 Octob. 1745 300
Dito en Silfervärja som äfwen är deponerad hos Herr Holmgren Pantsattes innan [……] 30
Hafvandes Fru Simmingschiöld her utinnan sökt ändring hos Hans Kongl. Maijt, hvarest saken ännu är oavijord och är i öfrigt obekant huru mycket till processens drifwande till dessa bägge hemmans …… af boet som wara utgådt