Avskrift ur Dombok, Inlands Södre härad 1885 AIa:111

(Med reservation för feltolkningar o.dyl, 1989-07-28 Lennart Andersson)
Ankom 7 mars 1885

Rannsakning 28 mars 1885 kl 12.30 em

Till herr domhavande i Inlands södre härad.

Såsom skäligen misstänkt för delaktighet i inbrottsstöld hos Johan Perssons i Räfsals sterbhusdelägare, har jag denna dag häktat och till cellfängelset i Göteborg införpassat förre kronobåtsmannen Carl Johan Andersson Ring från Nedre Hult i Kareby socken, och får jag i anledning härav anhålla om rannsakning med den häktade.

Inlands södre härads kronolänsmanskontor 5 mars 1885

E. ZETTERLÖF

Rapport

Den 20 januari innevarande år anmäldes härstädes av Johan Perssons i Räfsal sterbhusdelägare att de gång efter annan under närmast föregående tid förmärkt att deras å en källarvind förvarade bränntorv minskades i större mån än som vore följd av förbrukningen på stället, och att förhållandet vore samma med i källaren, ant å Räfsal i Kareby socken, befintlig potatis i följd varav de företagit sig att nattetid hålla vakt med det resultatet att de redan andra natten eller mellan den 19 och 20 januari kl ½ 2 upptäckt två personer, vilka med deras egendom togo brottslig befattning nemligen avskedade kronobåtsmannen Carl Johan Andersson Ring under Nedre Hult och hans 11-årige son Johannes. Därvid tillgick sålunda att den sistnämnde först kom gående fram till källaren och praktiserade sig in på vinden genom en glugg och den förste kort därpå kom fram till gluggen, liksom för att kontakta sonen, men avlägsnade sig strax och ställde sig vid en i gårdens närhet befintlig grind, som det föreföll för att avvakta sonen. Johan Perssons änka och söner Anders Petter samt Gustav Wilhelm hade då sprungit ut till källarvinden, därvid den vid grinden stående personen, som synbarligen var Ring, sakta lunkade därifrån, en och annan gång vändande sig om.

Anders Petter hade då ropat till den på vinden varande, men icke fått svar och då tillsagt honom att stanna där han var, emedan, om han försökte giva sig ut,det icke ginge honom väl. Försök att få reda på pojken på vinden misslyckades emellertid, helst något ljud icke gavs till dess en lykta anskaffades och ljus upptändes. Pojken satt då mitt på vinden och ropade utan någon anledning "pappa sprang ifrån mig, det är hans skuld att jag är här, han väckte upp mig ½ 2 i natt".

Vidare medgav sonen, på fråga, att han och fadern varit på källarvinden en gång kort förut och tagit torv. Pojken togs i förvar hos Johan Perssons, där han stannade över natten. Under tiden sändes bud till Börje Persson i Räfsal som kom till stället och från vinden hämtade ned väskan, vilken befanns innehålla sex torvor.

Rings son forslades den 20 hit till kontoret och angav då, i min frånvaro, en bekännelse fullt överensstämmande med en i Räfsal lämnade. Sedermera har han, i min närvaro, i huvudsak berättat detsamma, med den skillnaden att han återtagit bekännelsen om föregående tillgrepp en bekännelse som han sagt berott derpå att han blivit tvingad. Detta hava åter angivarna och andra tillstädesvarande enstämmigt förklarat vara med sanningen icke överensstämmande, enär berättelsen alldeles frivilligt under samtal lämnades.

Inför undertecknad har sonen vidare upplyst att, då modern om aftonen sagt att hon icke visste vad de påföljande morgon skulle elda med och fråga var att hugga sönder ett gammalt bord samt, sedan modern gått till vila, fadern, som satt och lagade ett par skodon, tillsagt pojken att de skulle gå till Johans i Räfsal och söka skaffa sig torv. Pojken hade väl lagt sig, men icke insomnat, vadan han icke, såsom han först uppgivit, väcktes då de kl ½ 2 gingo från hemmet. Då fadern kom fram till gluggen på källarvinden i Räfsal sade han till pojken att han skulle skynda sig och då pojken på dagen efter den ifrågavarande natten hemkom hade föräldrarna gråtit.

Rings äldsta dotter, 10 år gammal, har vid samtal rörande denna sak upplyst att modern flera gånger på dagen innan Johannes kom hem frågat mannen efter honom, därvid han sagt; "än han kommer väl".

Föräldrarna har emellertid varit ledsna och gråtit. Då Ring den 5:e dennes häktades för ifrågavarande brott förnekade han all delaktighet däri under uppgift att han vid det tillfälle då tillgreppet skedde uppehöll sig i Torslanda socken. Han hade blott vid sin hemkomst hört talas om sonens brottslighet utan att ha därom samtalat med sonen på förhand eller uppmanat honom till en sådan handling. Ring trodde att det möjligen kunde vara en lumpsamlare Ahlmann som varit med pojken på Räfsal, men såväl Rings egen son som angivarna hava förklarat, den förre att Ahlmann då icke fanns i Rings hus och de senare vidhåller sina lämnade uppgifter.

Med Rings hustru har jag funnit lämpligt att för närvarande icke anställa något förhör, i följd av sjukdom efter barnsbörd.

Inlands södre härads kronolänsmanskontor den 27 mars 1885

E. ZETTERLÖF

No 36 den 28 mars

Till domhavanden har den 7 i denna månad en så lydande skrivelse

"Såsom skäligen -------- Litt E

I anledning därav hade denna dag blivit utsatt för rannsakning företagande med Carl Johan Andersson Ring och då målet nu företages inställes den häktade av fångbevakningen i närvaro av åklagaren, kronolänsmannen E. Zetterlöf och målsägare; änkan Johanna Andersdotter samt hennes söner Anders Petter Johansson och Gustav Wilhelm Bengtsson i Räfsal, vilka äro sterbhusdelägare efter avlidne Johan Persson.

Åklagaren .......

1) ett polisförhörsprotokoll så lydande:

"Den 20 januari innevarande -------- Litt F

2) ett angående den tilltalade utfärdat prästbevis av följande innehåll:

"Prestbetyg för häktade -------- Litt G

Målsägarna avhålla sina vid polisförhöret lämnade uppgifter under förklarande att den torv som från dem tillgripits varit värd minst 1 krona.

Han uppgiver att han är född den 16 januari 1844 i Göteborg av föräldrarna hattmakaren Carl Wennerberg och dennes hustru Christina Andersdotter utav vilka den senare är död att han på första året utpensionerades i Kareby socken till dess han blivit konfirmerad då han tagit tjänst å åtskilliga ställen i Kungälv samt trakten därikring, att han år 1869 blivit antagen såsom båtsman för roten Ringby från vilken befattning han sistlidna år på egen begäran erhållit avsked att han år 1873 ingått äktenskap med Albertina Johansdotter med vilken han har sex barn det yngsta fött den 15 i denna månad att han läsa och något skriva samt att han icke förut varit för brott tilltalad.

Hörd rörande nu ifrågavarande brott förnekar Ring att han själv tillgripit eller varit sin Johannes behjälplig med att från målsägarna taga torv och potatis samt uppgiver att han den 19 sistlidna januari begivit sig till Torslanda socken å Hisingen för att enligt avtal med en kusin till hans hustru Halvard Johansson sammanträffa med denna i ett vid Torslanda kyrka (ungefär 3 mil från Ringby) beläget hus, som tillhörde en hemmansägare, vars namn Ring ej ihågkomma, att han sedan han råkat Halvard Johansson, vilken såsom sjöman numera rest utrikes, han begivit sig på hemväg varvid han åkte med en obekant person från Jörlanda socken att han först vid sjutiden dagen därefter ankom till sitt hem samt att han kort förut å vägen mött hemmansägare Samuel Andersson och Johannes Olsson i Skälle bräcke.

Åklagaren har låtit inkalla för upplysningsvis höras i målet Rings barn, Johannes och Alma Lovisa samt såsom vittnen Börje Persson och Anders Hansson i Räfsal vilka samtliga äro vid rätten tillstädes.

Då något jäv emot Börje Persson och Anders Hansson ej förekommer får de avlägga sanningseden varefter Rings son Johannes berättar att han som är 11 år gammal den 19 sistlidna januari om aftonen tillsades av sin fader att om natten vara honom behjälplig med att tillgripa torv ifrån målsägarna, att sedan han gått till vila, han ungefär ½ 2 om natten uppmanades av fadern som ej lagt sig att uppstiga och medfölja ut, att de derpå, fadern medtagande en säck, begav sig till målsägarnas källare dit han inkröp genom en glugg å vinden under det att fadern stod utanför, att sedan han i säcken nedlagt 6 torvor väcktes av rop då han såg fadern avlägsna sig varmed han gömde sig å vinden men att han snart upptäcktes av målsägaren Anders Petter Johansson som försedd med lykta uppkommit å vinden samt att han därpå medtogs till målsägarens bostad.

På fråga förnekar Johannes att han och fadern förut varit å samma ställe och tillgripit torv samt uppgiver att i den händelse han vid gripandet påstått detta, orsaken därtill varit att han vid tillfället varit uppskrämd.

Rings dotter Alma Lovisa berättade hur, som är 9 år gammal, den natt tillgreppet hos målsägarna ägde rum sov vadan hon ej kan lämna annan upplysning än att fadern i strid mot vad han uppgivit, om kvällen befann sig i hemmet ävensom vid hennes uppvaknande på morgonen visade sig synnerlig orolig på hennes fråga om orsaken därtill uppgav att hans om natten förutsagda tillgrepp av potatis från målsägarna blivit upptäckt.

Börje Persson intygar att han den ifrågavarande naten kl ½ 2 tillkallades av målsägaren Anders Petter Johansson som uppgav att han påträffat en tjuv å källarloftet, att likväl av denna anledning påklätt sig och medföljde till källaren varest påträffades Rings son Johannes som utan anledning utropade "pappa sprang ifrån mig, det är hans skull att jag är här, han väckte upp mig ½ 2 i natt".

Att Johannes därefter på fråga av ........., som ej såg Ring, förklarade att såväl fadern som modern tvingat honom att från målsägarna tillgripa torv samt att han och fadern en gång förut varit där och då tagit betydligt mera torv, än som kunde rymmas i den säck som han nu vid ifrågavarande tillfälle medhade; tilläggande på fråga att det anses de torvor vilka voro nedlagda i säcken, vara värda 5 öre.

Anders Hansson berätta att han om morgonen efter det tillgreppet skett begav sig till målsägarna, varest Rings son Johannes då befann sig att denne då omtalade att han och fadern om natten sökt tillgripa torv samt att han en gång i sällskap med fadern varit å källarvinden och tillgripit så mycket torv att de måst å kälke draga hem säcken med den förvarade torven.

För inställelsen fordrade vittnena ersättning under uppgift att hava 4/10 mil till tingsstället.

Åklagaren tilltalar härefter Rings son Johannes för olovligt tillgrepp, varefter denne i anledning härav blir förekallad, vidhåller vad han förut i målet uppgivit.

För vidare bevisnings förbringande anhåller åklagaren om uppskov med målet; och då något mera icke framkommer meddelar HR efter enskild överläggning följande.

UTSLAG

Rannsakningen uppskjutes till fredagen den 17 nästkommande april kl 9 fm, då målsägarna derest de ......... skola tillstädes komma och åklagaren bör vara med bevis ......... försedd samt medhava prästbevis angående bemälde Rings son, skola emellertid Ring under tiden i häktet förvaras.

No 53 1885 den 17 april

Jämlikt HR beslut den 28 sistlidna mars fortsätter nu rannsakningen med häktade för delaktighet i stöld tilltalade Carl Johan Andersson Ring från Nedre Hult vilken inställes inför HR i närvaro av åklagaren kronolänsman E. Zetterlöf varemot några av målsägarna icke är tillstädes.

Åklagaren inlämnar angående Rings son Johannes ett så lydande prästbevis

"Prestbetyg -------- Litt ..

För att upplysningsvis höras i målet har åklagaren låtit kalla Rings hustru Albertina Johansdotter, vilken är nu närvarande och berättar: att hennes son Johannes i anledning av hennes förklarande att hon ej hade något att elda med, om aftonen före tillgreppet skedde hos målsägarna utlovade till föräldrarna att han om natten skulle från målsägarna tillgripa torv, att föräldrarna då varnade honom därför, Albertina Johansdotter under förklarande att hon skulle förehugga ett bord att använda till bränsle att hon och sonen Johannnes vid 10-tiden om aftonen gingo till vila under det att den häktade satt uppe och arbetade, att hon under natten en gång förmärkte att mannen utgått men att han omkring 5 minuter därefter återkom varemot sonen Johannes vid hennes uppvaknande om morgonen befanns borta, samt att mannen med anledning därav visade sig orolig och yttrade "han har nog varit och tagit torv och är antagligen i Länsmannens händer"; tilläggande Albertina Johansdotter på fråga att hon ej förmärkt att vare sig mannen eller sonen Johannes från målsägaren tillgripit torv som de visserligen delvis använda till bränsle under vintern men som de dels inköpt och dels fått till skänks utav i socknen boende personer. Häktade Carl Ring erkänner nu att han ej på sätt han vid förra rannsakningen uppgivit, att ifrågavarande natt varit å Hisingen avgiver en berättelse överensstämmande med Albertina Johansdotter med tillägg på frågor att han om natten utgick för att kasta sitt vatten, varefter genast återvände in samt att han ej kan förklara orsaken varför han om morgonen utal sig orolig samt till det av honom fällda av hustrun avnämnda yttrandet.

Åklagaren anhåller om vittnesförhör med lumpsamlaren Johannes Jansson Ahlmann från Partilled, Inger Johannesdotter vid Olseröd och Johanna Beata Johansdotter i Nedre Hult vilka äro vid rätten tillstädes att få då något jäv mot dem ej förekommer avlägga sanningseden, på vilken de, var för sig hörda, berätta:

1) Johannes Ahlmann att vittnet, som icke sedan tre år tillbaka varit i hemmanet Räfsal ej kan lämna några upplysningar i målet.

2) Inger Johannesdotter: att vittnet om morgonen efter det tillgreppet skett underrättade Rings hustru Albertina Johannesdotter att hennes son Johannes blivit gripen att hon i anledning därav yttrade att han nog blivit tagen därför att han i natt gått ned och stulit varor i Räfsal samt att sedan målet den 28 sistlidna mars förevarit vid rätten Albertina Johannesdotter yttrade till vittnet att om hon hade varit vid rätten hon skulle uppmanat sin man att bekänna ty han hade den ifrågavarande natten kommit hem kl 2 och då varit så kall; samt

3) Johanna Beata Johansdotter: att Albertina Johansdotter för vittnet uppgivit att hon misstänkte sin man för delaktighet till ifrågavarande brott, enär han samma natt detsamma skedde, kommit hem kl 2 samt att Rings barn omtalat för vittnet att deras föräldrar under hela vintern eldat med torv.

För inställelsen fordrar endast vittnet Ahlmann ersättning under uppgift att hava 3 ½ mil till tingsstället.

Åklagaren överlämnar härefter målet till avgörande under yrkande om ansvar å Carl Johan Andersson Ring för delaktighet i inbrottsstöld .............. Rings son Johannes, måtte såsom minderårig med aga i hemmet rättas. Då något vidare icke förekomma meddelar HR efter enskild överläggning följande

 

UTSLAG

Ehuru bindande skäl och liknelser förekommit därtill att Carl Johan Andersson Ring förlett sin minderårige son Johannes att uppgivna natten inkrypa i en glugg i en av målsägare tillhörig källare samt att därstädes tillgripa torv, som han nedlagt i en medhavd säck, likväl att då bevisningen av denna ej är fullständig förklara HR att Carl Johan Andersson Ring icke kan å saken fällas, i följd varav han icke kan för detta brott i häkte hållas.

Ankommande Rings son Johannes så ehuru han är förunnen att hava begått ifrågavarande tillgrepp, likväl att då han icke fyllt 15 år förklara HR att något ansvar icke kan honom ådömas, dock skall han genom vederbörande kronobetjäning förutstaltande lämpligen agas.

Vid denna utgång av målet kan av åklagaren inkallade vittnen endast Johannes Jansson Ahlmann från Partilled av allmänna medel erhålla ersättning för inställelsen i vilket avseende han äger tillgodo ........ ersättning med skjutslega efter en häst från hans bostad till tingsstället och åter samt 1 krona i traktamente. Den med utslaget missnöjda äger däremot anföra besvär i Kungl Majt och Riket Göta Hovrätt sist kl XII å 30:e dagen härefter.

Då något vidare för rättens handläggning icke framkomma avlyses tinget

som ovan

På hovrättens vägnar

CARL URSELL