En berättelse från Gistads dödbok C:3
av prosten Jon Jr Carlström


Anno 1817

Förord

 

Prosten Jon Jr Carlström skrev många detaljerade dödsrunor i Gistads socken (E). Den jag här återger är en av de färgstarkare. Jag har själlv ingen anknytning till Måns Månson,som berättelsen handlar om, utan såg den i förbigående när jag letade efter mina egna. Det är i alla fall ett stycke levnadsöde och hur ett självmord uppfattades förr i tiden. Jag har skrivit ner det ordagrant med den tidens stavning och meningsbyggnad. Det är ändå ganska lättläst.

Måns Månsons självmord 1817

F Måns Månson
Hängde sig på morgonstunden i sitt hus. Om anledningen till denna stygga gerning kan bäst dömas av följande ämbetsattest som vid Urtima tinget den 6:e samma månad inlemnades och på hvilken, jämte andras vittnesbörd, han dömdes, att af skarprättaren till skogs föras och nedgräfvas.

Sjelfspillningen Måns Månson på Kumla Rusthåll var född i Skärkind den 1 jan. 1761.
Jag har under de 33 år han varit hemmansbrukare, dels på Hännebjörke, dels på Kumla, funnit honom vara af inbilskt och högmodigt sinne och, ehuru af naturen begåfvat med en talant, som i dess stånd kunnat göra honom lycklig, har han likväl under ständigt idkad brännvinsbränning och handel dermed, icke mindre i förbuden, än tillåten tid, så vant sig vid fylleri och dermed gemenligen förenade laster, svordom, oquädingsord, oläte i sitt hus, stundom utfall emot hustrun, barn och tjenstefolk mm. att dess från ungdomen friska kropp är ifrån år synbarligen lidit, hvarmed hos omåttliga brännvinssupare försvagade själakrafter alltid åtfölja.

Jag har alltså efter många förmaningar, som alla, tyvärr ! aflupit fruktlösa, ansett honom, snart sagt såsom förlorad, sedan naturen numera var blifven öförmögen att nidtarbeta (?) lastbara vanorna, och sådant fall är äfven Religionius biträde, som eljest, lik en hammare sönderslår berg, ofta utan verkan. Så går det när känslan för Gud och dygden förloras !
Han skulle falla ett offer för lasten; men att det skedde på så rysligt sätt, utvisar hos honom en hög och ytterlig grad af förderf, hvilket vanligen slutar i förtviflan. Har han då, såsom boende vid allmän väg, genom sin syndiga lefnad väkt allmännare förargelse, och har han varit en skamfläck inom församlingen, så gläder det mig att han varit den ende.

Allt detta vare sagt på min Ämbets-Ed Gistad den 6 september 1817

Jon Jr Carlström

 

Copyright ©Ove Tegnér Stora Höga 1999-07-31

 

Skicka kommentarer och post till Ove Tegnér

Uppdaterad 1999-07-29

Tillbaka hem Slälktforsknings Index Släktforsknings Index